Privacy en Gegevensbescherming

Vanaf: 08/09/2020

Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf. De website kan in principe worden gebruikt zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als een betrokkene echter via onze website gebruik wil maken van de speciale diensten van ons bedrijf, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we doorgaans toestemming van de betrokken persoon.

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, vindt altijd plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsregels die op ons van toepassing zijn. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, gebruikt en verwerkt. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over hun rechten.

Als verwerkingsverantwoordelijke hebben wij tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt zo volledig mogelijk te beschermen. Desalniettemin kunnen datatransmissies via internet over het algemeen beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonsgegevens op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons door te geven.

Definities

De gegevensbeschermingsverklaring is gebaseerd op de termen die de Europese wetgever gebruikte voor richtlijnen en verordeningen toen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werd aangenomen. Onze gegevensbeschermingsverklaring moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn. Om dit te garanderen, willen we de gebruikte termen van tevoren uitleggen.

We gebruiken de volgende termen in deze gegevensbeschermingsverklaring:

 • a) persoonlijke gegevens

  Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd die direct of indirect, in het bijzonder door middel van toewijzing aan een identificator zoals een naam, aan een Identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer speciale kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon weergeven.

 • b) betrokkene

  De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c) verwerking

  Verwerking is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen of een dergelijke reeks processen in verband met persoonsgegevens zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bestellen, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, Openbaarmaking door verzending, verspreiding of enige andere vorm van verstrekking, vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

 • d) beperking van de verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel hun toekomstige verwerking te beperken.

 • e) Profilering

  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat dat deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, Om de voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

 • f) pseudonimisering

  Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op een manier waarop de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie apart wordt opgeslagen en onderhevig is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens kan niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • g) verwerkingsverantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke

  De verantwoordelijke persoon of de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Als de doeleinden en middelen van deze verwerking zijn gespecificeerd in het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kan worden voorzien in de verantwoordelijke persoon of in de specifieke criteria voor zijn benoeming in overeenstemming met het recht van de Unie of het recht van de lidstaten.

 • h) Verwerkers

  Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die namens de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 • i) ontvanger

  De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Autoriteiten die mogelijk persoonsgegevens ontvangen als onderdeel van een specifiek onderzoek onder het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, worden niet als ontvangers beschouwd.

 • j) derde partij

  Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of instantie anders dan de betrokkene, de verantwoordelijke persoon, de verwerker en de personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker.

 • k) Toestemming

  Toestemming is elke intentieverklaring die de betrokkene vrijwillig op een geïnformeerde manier en ondubbelzinnig in de vorm van een verklaring of andere ondubbelzinnige bevestigende handeling heeft afgegeven, waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens. is.

Naam en adres van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen van gegevensbeschermingskarakter is:

Coöperatieve Vereniging Buitenplaats Onderdemolen B.A.

Hartwig Aderholt

Zuiderdiepstraatweg 2

3251 LW Stellendam

Nederland

+ 31 (0) 187 49 16 75

beheerder@onderdemolen.eu

Cookies / SessionStorage / LocalStorage

Sommige websites gebruiken zogenaamde cookies, LocalStorage en SessionStorage. Dit dient om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Lokale opslag en sessieopslag is een technologie die uw browser gebruikt om gegevens op uw computer of mobiele apparaat op te slaan. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies, LocalStorage en SessionStorage voorkomen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen.

Talrijke websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie voor de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokken persoon onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kunnen gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten bieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Een cookie kan worden gebruikt om de informatie en aanbiedingen op onze website te optimaliseren ten behoeve van de gebruiker. Zoals eerder vermeld, stellen cookies ons in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet elke keer dat hij de website bezoekt zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de online winkel. De online shop gebruikt een cookie om de artikelen te onthouden die een klant in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser verhinderen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt geopend door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypen en -versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (de zogenaamde verwijzer), (4) de subwebsites die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website kan worden gecontroleerd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie,

Bij gebruik van deze algemene gegevens en informatie kunnen geen conclusies worden getrokken over de betrokkene. Deze informatie is eerder vereist om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en de advertenties ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen en ( 4) om wetshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor wetshandhaving in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom statistisch en verder door ons geëvalueerd met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten, Om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonsgegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens in de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich te registreren op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking door persoonsgegevens te verstrekken. Welke persoonlijke gegevens worden verzonden naar de persoon die verantwoordelijk is voor het verwerken van resultaten van het respectieve invoermasker dat wordt gebruikt voor de registratie. De persoonlijke gegevens die de betrokkene invoert, worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor hun eigen doeleinden. De verwerkingsverantwoordelijke kan ervoor zorgen dat de gegevens worden doorgegeven aan een of meer verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend voor intern gebruik zal gebruiken,

Door u te registreren op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking, worden ook het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, gepleegde misdrijven te kunnen onderzoeken. In dit opzicht is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de verantwoordelijke voor de verwerking te beschermen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting is om ze door te geven of de doorgifte wordt gebruikt voor strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene bij de vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens stelt de gegevensbeheerder in staat de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, vanwege de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerde personen zijn vrij om de persoonlijke gegevens die tijdens de registratie worden verstrekt op elk moment te wijzigen of om ze volledig te laten verwijderen uit de database van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking geeft op elk moment op verzoek informatie aan elke betrokken persoon over welke persoonsgegevens over de betrokken persoon worden opgeslagen. Verder corrigeert of verwijdert de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens op verzoek of advies van de betrokkene, mits er geen wettelijke bewaarplicht is. Het geheel van de medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke staat in dit verband als contactpersoon ter beschikking van de betrokkene.

Contactmogelijkheid via de website

Vanwege wettelijke voorschriften bevat de website informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene via e-mail of een contactformulier contact opneemt met de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, worden de door de betrokkene verzonden persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene worden doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de verwerking, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of om contact op te nemen met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Reactiefunctie in de blog op de website

We bieden gebruikers de mogelijkheid om individuele opmerkingen achter te laten op individuele blogposts op een blog die op de website van de controller staat. Een blog is een portaal op een website, meestal open voor het publiek, waarin een of meer mensen, bloggers of webbloggers genaamd, artikelen kunnen posten of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogposts. De blogposts kunnen meestal worden becommentarieerd door derden.

Als een betrokkene een opmerking achterlaat op de blog die op deze website is gepubliceerd, worden naast de opmerkingen van de betrokkene ook informatie over het tijdstip waarop de opmerking is ingevoerd en de door de betrokkene gekozen gebruikersnaam (pseudoniem) opgeslagen en gepubliceerd. Bovendien wordt het IP-adres dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) van de betrokken persoon ook geregistreerd. Het IP-adres wordt opgeslagen om veiligheidsredenen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst door een opmerking in te dienen. De opslag van deze persoonsgegevens is dan ook in het eigen belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, zodat hij zich kan verontschuldigen bij een juridische overtreding.

Gravatar

Voor opmerkingen wordt de Gravatar-service van Auttomatic gebruikt. Gravatar vergelijkt uw e-mailadres en – als u daar geregistreerd bent – toont uw avatarfoto naast de opmerking. Als u niet geregistreerd bent, wordt er geen foto weergegeven. Opgemerkt moet worden dat alle geregistreerde WordPress-gebruikers ook automatisch worden geregistreerd bij Gravatar. Details over Gravatar: https://de.gravatar.com

Routinematige verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het opslagdoel te bereiken of indien dit door de Europese richtlijnen en verordeningen of een andere wetgever in wet- of regelgeving is bepaald, die de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen aan, werd verstrekt.

Als het doel van de opslag niet langer van toepassing is of als een bewaartermijn voorgeschreven door de Europese richtlijnen en verordeningen of een andere verantwoordelijke wetgever verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het recht verleend door de Europese richtlijn en regulator om bevestiging te vragen van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking of persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, worden verwerkt. Indien een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • b) Recht op informatie

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen, om op elk moment gratis informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie van de verantwoordelijke voor de verwerking. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
  • De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt, met name aan ontvangers in derde landen of aan internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur
  • het bestaan ​​van een recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking
  • het bestaan ​​van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  • als de persoonlijke gegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22 (1) en (4) AVG en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

  Bovendien heeft de betrokkene recht op informatie over de vraag of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te ontvangen over de passende garanties in verband met de overdracht.

  Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op informatie, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c) Recht op rectificatie

  Elke persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om de onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, te verzoeken. Bovendien heeft de betrokkene het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te vragen – onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

  Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op rectificatie, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

 • d) Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)

  Elke persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om van de verantwoordelijke persoon te eisen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben onmiddellijk worden verwijderd, op voorwaarde dat een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn.
  • De betrokkene trekt zijn toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG of artikel 9, lid 2, onder a) AVG, en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • De betrokken persoon maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1 AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokken persoon maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 2 AVG. een.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • Het verwijderen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting onder het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij in overeenstemming met artikel 8, lid 1, AVG.

  Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst dat opgeslagen persoonsgegevens worden verwijderd, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker zorgt ervoor dat het verwijderingsverzoek direct wordt ingewilligd.

  Als de persoonlijke gegevens openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf, als verantwoordelijke, verplicht is om de persoonlijke gegevens te verwijderen in overeenstemming met art. 17 lid 1 AVG, zullen we passende maatregelen nemen, inclusief technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten om de verwerkingsverantwoordelijke die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerkt te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of om kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens van deze andere gegevensbeheerders, tenzij de verwerking Is benodigd. De medewerker regelt in individuele gevallen het nodige.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om van de verantwoordelijke te eisen dat deze de verwerking beperkt als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te verwijderen en vraagt ​​in plaats daarvan het gebruik van de persoonsgegevens te beperken.
  • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
  • Betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking vlg. Art. 21 lid 1 AVG en het is nog niet vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke persoon zwaarder wegen dan die van de betrokken persoon.

  Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene zou willen verzoeken om beperking van de persoonlijke gegevens die worden opgeslagen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De werknemer zorgt ervoor dat de verwerking wordt beperkt.

 • f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, die door de betrokkene aan een verantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering van de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter a AVG of artikel 9, lid 1. 2 letter a DS-GVO of op een contract volgens Art. 6 par. 1 letter b DS-GVO en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures,

  Bovendien heeft de betrokkene bij het uitoefenen van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met Art. 20 (1) AVG het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere te laten verzenden, voor zover dit technisch mogelijk is en indien dit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van andere personen.

  De betrokkene kan te allen tijde contact met ons opnemen om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden.

 • g) Recht van bezwaar

  Elke persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter e of f DS-GVO vindt plaats om bezwaar te maken. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  In geval van bezwaar zullen we de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. .

  Als we persoonlijke gegevens verwerken om direct mail te beheren, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke advertenties. Dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke directe reclame. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen we de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1, AVG. tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een ​​taak van algemeen belang te vervullen.

  Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker. De betrokkene is ook vrij om, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58 / EG, zijn recht op bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarin technische specificaties worden gebruikt.

 • h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

  Elke persoon die door de verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, heeft het recht verleend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing – met inbegrip van profilering – die rechtsgevolgen voor hen heeft of die hen op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloedt, als het besluit (1) niet nodig is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke persoon, of (2) op grond van wettelijke bepalingen van de Unie of van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen,is toelaatbaar en deze wettelijke bepalingen bevatten passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te vrijwaren of (3) vindt plaats met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Als de beslissing (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke persoon, of (2) deze wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zullen we passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen te vrijwaren om de betrokkene te beschermen, inclusief ten minste het recht om tussenkomst van een persoon van de verantwoordelijke persoon te verkrijgen, om zijn eigen standpunt kenbaar te maken en om de beslissing te betwisten.

  Als de betrokkene rechten wil doen gelden met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

 • i) Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

  Als de betrokkene zijn recht op intrekking van de toestemming wil doen gelden, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Wettelijke basis voor verwerking

Art.6 Ilit. een DS-GVO dient ons bedrijf als de wettelijke basis voor verwerkingsoperaties waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een ​​contract uit te voeren waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingshandelingen die nodig zijn voor de levering van goederen of de levering van andere diensten of tegenprestaties, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 Ilit. b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals om aan fiscale verplichtingen te voldoen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 Ilit. c AVG. In zeldzame gevallen kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie dan moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 Ilit. d DS-GVO zijn gebaseerd. de verwerking is gebaseerd op artikel 6 Ilit. c AVG. In zeldzame gevallen kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond is geraakt en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 Ilit. d DS-GVO zijn gebaseerd. de verwerking is gebaseerd op artikel 6 Ilit. c AVG. In zeldzame gevallen kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond is geraakt en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 Ilit. d DS-GVO zijn gebaseerd. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond is geraakt en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 Ilit. d DS-GVO zijn gebaseerd. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond is geraakt en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 Ilit. d DS-GVO zijn gebaseerd.
Uiteindelijk zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6 Ilit. f AVG zijn gebaseerd. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrondslag, indien de verwerking noodzakelijk is om een ​​gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te vrijwaren, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Het is ons met name toegestaan ​​om dergelijke verwerkingen uit te voeren omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een legitiem belang zou kunnen worden aangenomen als de betrokken persoon een klant is van de verantwoordelijke persoon (overweging 47 zin 2 AVG).

Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verantwoordelijke of een derde partij

Is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op artikel 6 Ilit. f DS-GVO is ons legitieme belang bij het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten ten behoeve van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Nadat de deadline is verstreken, worden de relevante gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn om een ​​contract uit te voeren of te starten.

Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonlijke gegevens; Noodzaak voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-levering

We leggen u uit dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. Belastingregels) of kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. Informatie over de contractpartner).
Om een ​​contract af te sluiten kan het soms nodig zijn dat een betrokkene persoonsgegevens aan ons verstrekt die wij vervolgens moeten verwerken. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem sluit. Het niet verstrekken van persoonlijke gegevens zou betekenen dat het contract niet met de betrokken persoon kan worden gesloten.
Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, dient de betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker legt de betrokkene van geval tot geval uit of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en welke gevolgen het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou hebben.

Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Algemene cookies

De volgende cookies behoren tot de technisch noodzakelijke cookies.

WordPress-cookies

Naam doel Geldigheid
wordpress_test_cookie Deze cookie bepaalt of het gebruik van cookies in de browser is gedeactiveerd. Bewaartermijn: tot het einde van de browsersessie (wordt verwijderd wanneer u uw internetbrowser sluit). Sessie
PHPSESSID Deze cookie slaat uw huidige sessie met betrekking tot PHP-applicaties op en zorgt er zo voor dat alle functies van deze website, die gebaseerd zijn op de PHP-programmeertaal, volledig weergegeven kunnen worden. Bewaartermijn: tot het einde van de browsersessie (wordt verwijderd wanneer u uw internetbrowser sluit). Sessie
wordpress_akm_mobile Deze cookies worden alleen gebruikt voor het beheergedeelte van WordPress. 1 jaar
wordpress_logged_in_akm_mobile Deze cookies worden alleen gebruikt voor het beheergedeelte van WordPress en zijn niet van toepassing op andere sitebezoekers. Sessie
wp-instellingen-akm_mobile Deze cookies worden alleen gebruikt voor het beheergedeelte van WordPress en zijn niet van toepassing op andere sitebezoekers. Sessie
wp-instellingen-tijd-akm_mobile Deze cookies worden alleen gebruikt voor het beheergedeelte van WordPress en zijn niet van toepassing op andere sitebezoekers. Sessie
van wordt gebruikt voor A / B-testen van nieuwe functies. Sessie
akm_mobile slaat op of de bezoeker de mobiele versie van een website wil zien. 1 dag

Polylang koekjes

Naam doel Geldigheid
pll_language Deze cookie slaat de taalkeuze en de geografische herkomst van de gebruiker op. 1 jaar

Cookies van GDPR AIO voor WordPress

Naam doel Geldigheid
dsgvoaio Deze LocalStorage sleutel / waarde slaat op met welke services de gebruiker heeft ingestemd of niet. variabele
_uniqueuid Deze LocalStorage-sleutel / waarde slaat een gegenereerde ID op, zodat de opt-in / opt-out-acties van de gebruiker kunnen worden gedocumenteerd. De ID wordt anoniem opgeslagen. variabele
dsgvoaio_create Deze LocalStorage-sleutel / waarde bewaart de tijd waarop _uniqueuid is gegenereerd. variabele
dsgvoaio_vgwort_disable Deze LocalStorage sleutel / waarde slaat op of de VG Wort Standard-service is toegestaan ​​of niet (instelling van de site-operator). variabele
dsgvoaio_ga_disable Deze LocalStorage-sleutel / waarde slaat op of de Google Analytics Standard-service is toegestaan ​​of niet (instelling van de site-exploitant). variabele